Tải hướng dẫn sử dụng P01 và P01 Plus :

Manual P01 VA P01 PLUS.pdf